Chất lượng bệnh viện 04-08-2022

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021 (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ)