THÔNG BÁO: Về xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

- - -  THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022  - - - 

 

- - -   BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022  - -

+_+ Link phiếu đăng ký đính kèm:

         - Phiếu đăng ký dự tuyển 

Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ

+_+ Link hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển:

         - Hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển 

 +_+ Link đến trang ứng tuyển xét tuyển viên chức năm 2022:

         - http://www.benhvienkhuvucthuduc.vn/tuyen-dung/