}
Lịch tiếp công dân 31-03-2023

Thực hiện luật Tiếp công dân năm 2013 và theo Nội quy tiếp công dân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp công dân định kỳ vào thứ tư...

Lịch tiếp công dân 04-01-2023

Thực hiện luật Tiếp công dân năm 2013 và theo Nội quy tiếp công dân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp công dân định kỳ vào thứ tư...

Lịch tiếp công dân 05-10-2022

Thực hiện luật Tiếp công dân năm 2013 và theo Nội quy tiếp công dân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp công dân định kỳ vào thứ tư...