}
Cải cách hành chính

Tại Bệnh viện việc cấp giấy xác nhận thời gian thực hành, thời gian hành nghề cho viên chức, người lao động chưa có quy định cụ thể về thành...

Cải cách hành chính

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách khám bệnh đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giúp giải quyết tốt hơn các vấn đề liên...

Cải cách hành chính

Nhanh chóng - Dễ dàng thuận lợi - Tiết kiệm thời gian