THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

Hiện tại đã hết hạn nộp hồ sơ