THÔNG BÁO VỀ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC THỦ ĐỨC

----------THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023-----------------------

- - -   BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023  - - -

+_+ Link phiếu đăng ký đính kèm:

         - Phiếu đăng ký dự tuyển 

+_+ Link hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển:

         - Hướng dẫn viết phiếu đăng ký dự tuyển 

 +_+ Link đến trang ứng tuyển xét tuyển viên chức năm 2023:

         - http://www.benhvienkhuvucthuduc.vn/tuyen-dung-hop-dong/vc/