Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp là một trong những phòng chức năng chủ đạo, tham mưu và giúp việc cho Giám đốc trong việc lập kế hoạch hoạt động, tổ chức, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện và qui chế chức trách chuyên môn trong phạm vi toàn bệnh viện.

Slogan của phòng: “Tham mưu sáng suốt, phối hợp nhịp nhàng, thông tin chính xác, làm việc hiệu quả”

Phương hướng phát triển:

-       Xây dựng phòng theo tiêu chuẩn hiện đại, ứng dụng công nghệ mới phục vụ hoạt động phù hợp với xu thế phát triển của ngành và xã hội.

-       Tiến đến thực hiện quản lý hoạt động tự động hóa, quản lý bệnh nhân qua bệnh án điện tử.

Nhân sự

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

Phòng Tổ chức cán bộ có các nhiệm vụ:

-       Đảm bảo, duy trì nguồn nhân lực thông qua các hoạt động: tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng; chăm lo chế độ, chính sách cho người lao động: lương, bảo hiểm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ chế độ; đề xuất các chính sách khác để động viên, khuyến khích người lao động tích cực làm việc.

-       Đảm bảo tính pháp lý trong các hoạt động của Bệnh viện về cơ cấu tổ chức, xây dựng các nội quy, quy chế Bệnh viện, Quy chế làm việc của Bệnh viện và các khoa, phòng…

-       Xây dựng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm, tiêu chuẩn cán bộ, biên chế

-       Quản lý nhân lực.

Phương châm: “Con người là vốn quý của tổ chức”.

Nhân sự

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện, có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính Bệnh viện, xây dựng các định mức chi tiêu cho hoạt động của BV. Độc lập về chuyên môn và nghiệp vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật ngành và Bệnh viện về công tác tài chính kế toán.

Slogan của phòng: “Chuyên nghiệp – Năng động – Hiệu quả”

Nhân sự

Phòng Hành chính quản trị

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện, có chức năng tham mưu cho Giám đốc về công tác hành chính quản trị của Bệnh viện, xây dựng kế hoạch, dự toán định hướng phát triển bệnh viện.

Phương châm: “Cung ứng kịp thời, dự phòng hiệu quả”

Với phương châm đó, chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình nhằm góp phần vào công tác phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.

Nhân sự

Phòng Trang thiết bị y tế

Phòng Trang thiết bị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có chức năng tham mưu và giúp việc cho Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, trang thiết bị y tế trong bệnh viện.

Slogan của phòng: “Cung ứng đầy đủ, sửa chữa kịp thời”

Nhân sự

Phòng Điều dưỡng

Phòng điều dưỡng là một phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức và triển khai hoạt động, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong bệnh viện.

 Với lực lượng nhân sự trẻ, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý, Phòng Điều dưỡng cùng các Điều dưỡng trưởng khoa luôn nổ lực trong công tác quản lý nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn cho các điều dưỡng viên để mang lại kết quả chăm sóc người bệnh tốt nhất và làm tăng hài lòng người bệnh.

Slogan của phòng: “Vì người bệnh, vì sự tiến bộ của Điều dưỡng”

Nhân sự

Tổ Quản lý chất lượng

Tổ Công nghệ thông tin

Tổ Công Nghệ Thông Tin là tổ nghiệp vụ chịu trách nhiệm về quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám đôc.

Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, chúng tôi không ngừng xây dựng và triển khai các kế hoạch, dự án nhằm đem những ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ cho công tác quản lý, lưu trữ, truyền tải dữ liệu…